Skip to main content

Cad is Saoránacht Dhigiteach ann agus Conas í a Mhúineadh (Iar-bhunscoileanna)

Sonraí an Chúrsa

Infhaighteacht

Am téarma, Oscailte Anois

Sector

Iar-bhunscoileanna

Dáta

24-05-24 go 23-05-25

Am staidéir

2 uair an chloig

Sprioclucht féachana

Múinteoirí iar-bhunscoile ar mian leo oideachas saoránachta digití a chuimsiú agus OSPS, OSSP, Inniúlacht ar na Meáin Dhigiteacha nó modúl na hIdirbhliana á gcur chun feidhme acu.

Áiteanna

Gan teorainn

Tá sé mar aidhm leis an gcúrsa seo an t-eolas, na hacmhainní agus an mhuinín a sholáthar do mhúinteoirí chun saoránacht dhigiteach a theagasc agus lena chur ar chumas a ndaltaí bheith sábháilte, eiticiúil agus freagrach ar líne.

Arna fhorbairt le Webwise agus bunaithe ar acmhainní agus ar ghníomhaíochtaí sábháilteachta ar líne ó Webwise, déanfaidh na rannpháirtithe iniúchadh ar cad is brí le bheith i do shaoránach digiteach maith. Sainaithneoidh siad deiseanna chun 10 réimse na saoránachta digití a chomhtháthú ina n-ábhair shonracha.

I measc na dtopaicí ar a ndearnadh iniúchadh bhí folláine ar líne, litearthacht nuachta agus faisnéise, príobháideacht, cumarsáid, eitic, comhbhá agus go leor eile.Tá físeáin dea-chleachtais sa chúrsa a scannánaíodh i dtrí iar-bhunscoil agus tá naisc shonracha ann le OSPS, OSSP agus leis an ngearrchúrsa ar Inniúlacht ar na Meáin Dhigiteacha.

Torthaí Foghlama

Cuirfear ar chumas na rannpháirtithe:

  • Foghlaim faoi choincheap na saoránachta digití
  • Iniúchadh a dhéanamh ar na trí ghné a bhaineann leis an saol ar líne (bheith ar líne, folláine ar líne agus cearta ar líne). An tábhacht atá le saoránacht dhigiteach a teagasc a aithint
  • Deiseanna a shainaithint chun saoránacht dhigiteach a theagasc laistigh dá ábhar, ag díriú go sonrach ar: inniúlacht ar na meáin agus fadhbanna bréageolais; d’fholláine ar líne a bhainistiú; cearta agus freagrachtaí
  • Acmhainní agus ábhar maidir le sábháilteacht idirlín a aithint agus a úsáid

Ábhar an Chúrsa

Tá ceithre mhodúl sa chúrsa seo.

1. Buntreoir maidir le hOideachas na Saoránachta Digití

Réamhrá maidir le hoideachas na saoránachta digití, cad é atá ann agus cén fáth a bhfuil sé tábhachtach. Sa mhodúl seo soláthraítear smaointe chomh maith ar conas is féidir é a chomhtháthú i gcleachtas an tseomra ranga chomh maith leis na tacaíochtaí sonracha atá ar fáil do mhúinteoirí a threorú.

2. Bheith Ar Líne

Déantar iniúchadh i Modúl 2 ar an téama Bheith ar Líne, ag díriú ar réimse na meán agus na litearthachta mar phríomhinniúlacht na saoránachta digití sa téama seo.

3. Folláine Ar Líne

Tugtar forléargas i Modúl 3 ar an téama Folláine Ar Líne, ag díriú ar d’fholláine ar líne a bhainistiú mar phríomhinniúlacht na saoránachta digití sa téama seo.

4. Cearta Ar Líne agus na Chéad Chéimeanna Eile
Tabharfar forléargas i Modúl 4 ar an téama Cearta Ar Líne, ag díriú ar chearta agus freagrachtaí ar líne mar phríomhinniúlacht na saoránachta digití sa téama seo.

Gheobhaidh na rannpháirtithe eolas freisin faoi thacaíochtaí agus faoi acmhainní breise chun cuidiú leo na chéad chéimeanna eile a phleanáil maidir leis an tsaoránacht dhigiteach a chomhtháthú i seomra ranga na hiar-bhunscoile.

Riachtanais

Riachtanais Theicniúla:

Ceangal láidir leathanbhanda idirlín agus ríomhaire glúine, pc deisce nó táibléad (a bhfuil an leagan is déanaí de Chrome, Firefox nó Safarí suiteáilte air).

Ní mór fáil a bheith ag na rannpháirtithe ar Padlet, feidhmchlár tríú páirtí, mar chuid den chúrsa. Níl cuntas Padlet ag teastáil. Bí ar an eolas maidir le polasaí príobháideachta agus téarmaí seirbhíse Padlet, le do thoil.

Teastas

Bronnfar teastas cúrsa ar an té a chríochnaíonn an cúrsa seo.

B’fhéidir go mbeifeá in ann an cúrsa seo a chur san áireamh mar uaireanta Pháirc an Chrócaigh, le cead bhainistíocht na scoile, go háirithe i dtaca le deich gcinn d’uaireanta an chloig ‘Pháirc an Chrócaigh’ a mbeadh cead iad a úsáid ar bhonn aonair nó i ngrúpaí beaga (Ciorclán 0042/2016 Bunscoile agus Ciorclán 045/2016 Iar-Bhunscoile).

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.