Skip to main content

Ag Cumasú Daltaí le Teicneolaíochtaí Digiteacha a Threorú

Achoimre ar an bhFíseán

Déanann daltaí agus baill foirne i Meánscoil na Toirbhirte, Port Láirge cur síos ar an gcur chuige atá acu i leith na foghlama digití sa scoil agus ar an gcaoi a bhfuil idir dhaltaí agus bhaill foirne páirteach sa phleanáil. Cloisimid freisin ó chuid dá gCúntóirí Digiteacha.

Cur Síos

Pléann an Comhordaitheoir Digiteach an chaoi a mbainistítear teicneolaíochtaí digiteacha ina scoil féin. Tarmligeann an fhoireann obair agus comhoibríonn siad le daltaí ó chúntóirí digiteacha na hIdirbhliana. Cuireann cúntóirí iniúchtaí i gcrích, comhoibríonn siad leis an bhfoireann ar phlean FD, reáchtálann siad ceardlanna agus eagraíonn siad Lá Sábháilteachta Idirlín. Tagann an grúpa le chéile go rialta chun pleanáil agus plé a dhéanamh. Tacaíonn an cúnamh le daltaí eile a mhéadú agus a chumhachtú agus cabhraíonn sé leo a scileanna litearthachta digití a fhorbairt.

Cúrsaí a bhféadfadh go mbeadh suim agat iontu

Féach ar ár leathanach cúrsaí ar líne chun cúrsaí a bhaineann leis an ábhar seo a aimsiú.

Creat don Fhoghlaim Dhigiteach

Tacaíonn an físeán seo leis na ráitis seo a leanas den Chreat don Fhoghlaim Dhigiteach (CFD):

Teagasc & Foghlaim (3. Cleachtas Ar Leith na Múinteoirí

  • 1 Tá an t-eolas riachtanach ar an ábhar, eolas oideolaíoch agus scileanna bainistíochta seomra ranga ag an múinteoir.

Teagasc & Foghlaim (4. Cleachtas Comhoibríoch na Múinteoirí)

  • 2 Oibríonn múinteoirí le chéile chun deiseanna foghlama a bheartú do dhaltaí ar fud an churaclaim agus níos faide

Téigh chuig Pleanáil FD chun iniúchadh a dhéanamh ar na réimsí eile de CFD a fhaigheann tacaíocht san fhíseán seo, agus chun cabhrú leat pleanáil d’fhoghlaim dhigiteach i do rang.

, Iar-bhunscoileanna, Coding, Collaboration, Digital Citizenship, Internet Safety, Planning/Digital Learning Framework

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.