Skip to main content

EU Folio – Ríomhphunanna agus TFC a bhainistiú ar scoil

Forbhreathnú ar Fhíseán

Pléann Múinteoir an tslí a ndéantar bainistíocht ar ríomhphunanna ar scoil. Spreagann siad an chomhfhoghlaim agus cuirtear measúnú leanúnach i bhfeidhm. Is féidir le daltaí cabhrú lena gcomhghleacaithe trí aiseolas a thabhairt ar phunanna a chéile. Pléann sé conas mar a dhéantar fadhbanna a shárú le tacú le TFC sna scoileanna.

Cur Síos

Pléann múinteoirí ar bhainistíocht scoile Fóilió AE agus an úsáid a bhaintear as punanna digiteacha ina scoil. Cuireann sé foghlaim chomhoibríoch chun cinn agus éascaíonn sé measúnú leanúnach. Tá dhá shaotharlann TF agus roinnt ríomhairí ag an scoil. Téann na daltaí i mbun ábhar ar líne i rith an lae agus tugtar cuireadh dóibh a ngléasanna féin a úsáid sa rang. Pléann múinteoirí saincheisteanna féideartha eile a d’fhéadfadh a bheith roimh scoileanna agus tugann siad an chomhairle: Ná bíodh eagla ort roimh an todhchaí.

Cúrsaí a bhféadfá spéis a bheith agat iontu

Developing a Digital Learning Plan for your School 

Físeáin Teagaisc

An Creat Foghlama Digití

Tacaíonn an físeán seo leis na ráitis seo a leanas den Chreat Foghlama Digití (CFD):

Teagasc agus Foghlaim (2. Eispéiris Foghlaimeoirí)

  • 2.4 Faigheann daltaí taithí ar dheiseanna chun na scileanna agus na meonta atá riachtanach don fhoghlaim ar feadh an tsaoil a fhorbairt

Bíonn deiseanna ag daltaí a n-inniúlacht dhigiteach a úsáid i gcásanna nó i gcomhthéacsanna nua agus bíonn tuiscint atá oiriúnach dá n-aois acu ar conas is féidir leis an teicneolaíocht dhigiteach cabhrú leis an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil

Téigh go dtí Pleanáil Foghlama Digití chun na réimsí a dtacaítear leo san fhíseán seo a fhiosrú, agus chun cabhrú leat pleanáil le haghaidh foghlaim dhigiteach i do rang.

Teagasc agus Foghlaim, Iar-bhunscoileanna, Online Resources, Punanna Digiteacha

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.