Skip to main content

Físeáin Teagaisc á gCruthú ag Daltaí ag baint úsáid as Clár Solais

Físeáin Teagaisc á gCruthú ag Daltaí ag baint úsáid as Clár Solais

Forbhreathnú ar Fhíseán

Míníonn Múinteoir Matamaitice an úsáid a bhain siad as clár solais chun ábhar a chruthú ina gcuid teagaisc. Oibríonn na daltaí i ngrúpaí chun físeáin ghearra a dhearadh le súil siar a chaitheamh ar thopaicí roghnaithe agus úsáid á baint acu as clár solais, ceamara agus bogearraí eagarthóireachta. Cabhraíonn an tionscadal seo leis na daltaí scileanna tábhachtacha de chuid an 21ú céad a fhorbairt agus súil siar a chaitheamh ar an matamaitic ag an am céanna.

Cur Síos

Míníonn an múinteoir an chaoi ar chruthaigh na scoláirí físeán lightboard chun a bpiaraí a mhúineadh. Oibríonn an scoláirí i ngrúpaí chun físeáin ghearra a dhearadh ina ndéantar athbhreithniú ar na hábhair a roghnaíodh ach úsáid a bhaint as lightboard, as ceamara agus as bogearraí eagarthóireachta. Cuireann an tionscadal ar chumas na scoláirí scileanna tábhachtacha don 21ú Céad a fhorbairt le linn dóibh a bheith ag dul siar ar chúrsaí matamaitice

Cúrsaí a bhféadfá spéis a bheith agat iontu

Using Video to Enhance and Create Resources (Post Primary)

An Creat Foghlama Digití

Tacaíonn an físeán seo leis na ráitis seo a leanas den Chreat Foghlama Digití (CFD):

Teagasc agus Foghlaim (1. Torthaí D’fhoghlaimeoirí)

  • 1.1 Baineann daltaí taitneamh as a gcuid foghlama, bíonn siad an-tiomanta i leith na foghlama agus bíonn siad ag súil le spriocanna a bhaint amach mar fhoghlaimeoirí

Teagasc agus Foghlaim (3. Cleachtas Múinteoirí Aonair)

  • 3.3 Roghnaíonn agus úsáideann an múinteoir cleachtas pleanála, ullmhúcháin agus measúnaithe a dhéanann forbairt ar fhoghlaim na ndaltaí
  • Tá múinteoirí eolach ar réimse teicneolaíochtaí digiteacha atá oiriúnach do chuspóirí foghlama agus do riachtanais foghlama a ndaltaí, agus úsáideann siad na teicneolaíochtaí digiteacha sin agus gníomhaíochtaí foghlama á ndearadh acu.
  • Úsáideann múinteoirí teicneolaíochtaí digiteacha agus straitéisí teagaisc cuí chun scileanna litearthachta agus uimhearthachta na ndaltaí a fhorbairt ar fud an churaclaim.

Téigh go dtí Pleanáil Foghlama Digití chun na réimsí a dtacaítear leo san fhíseán seo a fhiosrú, agus chun cabhrú leat pleanáil le haghaidh foghlaim dhigiteach i do rang.

Teagasc agus Foghlaim, Iar-bhunscoileanna, Collaboration

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.