Skip to main content

Físeán Digiteach don Ghaeilge

Forbhreathnú ar Fhíseán

Déanann múinteoir ranga ilghrád cur síos ar an gcaoi a d’imeasc sí físeán digiteach i gceacht Gaeilge. Baineann na daltaí úsáid as beochan Stop Motion chun scéal a athinsint óna leabhar Gaeilge. Bhain an múinteoir úsáid as ceachtanna SFGM FÍS chun a múinteoireachta a thacú. Bhain daltaí úsáid as líníochtaí, pictiúir agus Lego chun an scéal a athchruthú.

Cur Síos

Déanann múinteoir ranga cur síos ar an gcaoi a gcuireann siad beochan dhigiteach ina gceacht Gaeilge. Is rang ilghráid é ina n-úsáideann na scoláirí beochan Stop Motion chun scéal a athinsint óna dtéacsleabhar Gaeilge. Bhain an múinteoir úsáid as ceachtanna SFGM FÍS chun tacú lena gcuid foghlama. Bhain na scoláirí úsáid as líníochtaí, as pictiúir agus as Lego chun an scéal a athchruthú. Chuir na scoláirí sinsearacha a mbeochaintí i láthair do na ranganna sóisearacha agus bhí ceacht suimiúil teanga béil agus ceacht scríbhneoireachta cruthaithí ann dá réir.

Cúrsaí a bhféadfá spéis a bheith agat iontu

Caith súil ar ár leathanach cúrsaí ar líne chun cúrsaí a aimsiú a bhaineann leis an ábhar seo.

An Creat Foghlama Digití

Tacaíonn an físeán seo leis na ráitis seo a leanas den Chreat Foghlama Digití (CFD):

Teagasc agus Foghlaim (1. Torthaí D’fhoghlaimeoirí)

  • 1.1 Baineann daltaí taitneamh as a gcuid foghlama, bíonn siad an-tiomanta i leith na foghlama agus bíonn siad ag súil le spriocanna a bhaint amach mar fhoghlaimeoirí
  • 1.3 Léiríonn daltaí an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint atá riachtanach de réir churaclam na bunscoile.

Teagasc agus Foghlaim (3. Cleachtas Múinteoirí Aonair)

  • 3.1 Tá an t-eolas ar an ábhar, an t-eolas oideolaíoch agus na scileanna bainistíochta ranga is gá ag an múinteoir

Úsáideann múinteoirí réimse teicneolaíochtaí digiteacha chun gníomhaíochtaí foghlama agus measúnaithe a dhearadh dá ndaltaí.

Déanann múinteoirí eispéiris foghlama a dhearadh nó a chur in oiriúint ina gcuimsítear teicneolaíochtaí digiteacha agus ina mbíonn na gníomhaíochtaí foghlama idir ábhartha agus bhríoch chun tacú le foghlaim na ndaltaí.

Nuair a bhaineann múinteoirí úsáid as gníomhaíochtaí foghlama digití, déanann siad measúnú ar éifeachtacht na ngníomhaíochtaí sin agus déanann siad athbhreithniú ar a gcuid straitéisí teagaisc dá réir sin.

Téigh go dtí Pleanáil Foghlama Digití chun na réimsí a dtacaítear leo san fhíseán seo a fhiosrú, agus chun cabhrú leat pleanáil le haghaidh foghlaim dhigiteach i do rang.

Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Físeáin Digiteacha

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.