Skip to main content

Na Daltaí Páirteach sa tSaoránacht Dhigiteach

Forbhreathnú ar Fhíseán

Pléann Siobhán Lynch an cur chuige a bhíonn aici agus an tSaoránacht Dhigiteach á múineadh aici agus an tslí a spreagann sí na daltaí le bheith páirteach sa chaint agus san fhoghlaim faoin tSaoránacht Dhigiteach. Labhraíonn sí faoi ambasadóirí na ndaltaí ina rang a chuaigh faoi oiliúint le Webwise agus faoin tslí a mbíonn siad ag roinnt a gcuid eolais agus ag tacú lena scoil.

Cur Síos

Déanann múinteoir cur síos ar an caoi a bhfiosraíonn sí an topaic Saoránacht Dhigiteach sa seomra ranga. Le tacaíocht ón bhfíseán WebWise, oibríonn daltaí i ngrúpaí, déanann siad plé oscailte agus féachann siad ar fhíseáin. Taispeánann Webwise an tslí le bheith mar ambasadóir mac léinn agus tuiscint níos fearr a fháil ar fholláine ar líne agus na dúshláin a bhaineann leis na meáin shóisialta.

Cúrsaí a bhféadfá spéis a bheith agat iontu

Caith súil ar ár leathanach cúrsaí ar líne chun cúrsaí a aimsiú a bhaineann leis an ábhar seo.

An Creat Foghlama Digití

Tacaíonn an físeán seo leis na ráitis seo a leanas den Chreat Foghlama Digití (CFD):

Teagasc agus Foghlaim (1. Torthaí D’fhoghlaimeoirí)

  • 1.1 Baineann daltaí taitneamh as a gcuid foghlama, bíonn siad an-tiomanta i leith na foghlama agus bíonn siad ag súil le spriocanna a bhaint amach mar fhoghlaimeoirí

Teagasc agus Foghlaim (3. Cleachtas Múinteoirí Aonair)

  • 3.3 Roghnaíonn agus úsáideann an múinteoir cleachtas pleanála, ullmhúcháin agus measúnaithe a dhéanann forbairt ar fhoghlaim na ndaltaí.

Téigh go dtí Pleanáil Foghlama Digití chun na réimsí a dtacaítear leo san fhíseán seo a fhiosrú, agus chun cabhrú leat pleanáil le haghaidh foghlaim dhigiteach i do rang.

Teagasc agus Foghlaim, Iar-bhunscoileanna, Collaboration, Digital Citizenship, Internet Safety

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.