Skip to main content

Úsáid a bhaint as Táibléid sa OSIE

Forbhreathnú ar Fhíseán

Déanann múinteoir rang 1 cur síos ar an gcaoi a úsáideann a rang acmhainní digiteacha sa OSIE le haghaidh obair thionscadail. Baineann daltaí úsáid as Book Creator le haghaidh scríbhneoireacht nós imeachta agus Scratch Jnr chun torthaí a dTurgnaimh eolaíochta a chódú. Baintear úsáid as TFC le haghaidh ábhar a chruthú sa seomra ranga agus is príomhuirlis measúnaithe é.

Cur Síos

Déanann múinteoir ranga cur síos ar an gcaoi a n-úsáideann a rang na táibléid chun tacú leis an bhfoghlaim in obair thionscadail OSIE. Úsáideann na scoláirí Book Creator le haghaidh scríbhneoireacht ghnásúil agus Scratch Jnr chun torthaí a dturgnaimh Eolaíochta a chur i gcód. Úsáidtear TFC chun ábhar a chruthú sa seomra ranga agus is uirlis mheasúnachta ríthábhachtach í. Is scileanna ríthábhachtacha iad fadhbréiteach, smaointeoireacht ríomhaireachtúil dearthóireacht agus cruthú a úsáidtear sa cheacht seo.

Cúrsaí a bhféadfá spéis a bheith agat iontu

Coding and Computational Thinking Using Scratch (Primary)

Físeáin Teagaisc

An Creat Foghlama Digití

Tacaíonn an físeán seo leis na ráitis seo a leanas den Chreat Foghlama Digití (CFD):

Teagasc agus Foghlaim (1. Torthaí D’fhoghlaimeoirí)

  • 1.1 Baineann daltaí taitneamh as a gcuid foghlama, bíonn siad an-tiomanta i leith na foghlama agus bíonn siad ag súil le spriocanna a bhaint amach mar fhoghlaimeoirí

Teagasc agus Foghlaim (2. Eispéiris Foghlaimeoirí)

  • 2.2 Fásann daltaí mar fhoghlaimeoirí trí idirghníomhaíochtaí agus eispéiris mheasúla atá idir dhúshlánach agus thacúil

Bíonn na hidirghníomhaíochtaí digiteacha, idir na daltaí féin agus idir na daltaí agus na múinteoirí, idir mheasúil agus dhearfach agus cuidíonn siad leis an bhfolláine.

Téigh go dtí Pleanáil Foghlama Digití chun na réimsí a dtacaítear leo san fhíseán seo a fhiosrú, agus chun cabhrú leat pleanáil le haghaidh foghlaim dhigiteach i do rang.

Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Coding

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.