Skip to main content

Intleacht Shaorga agus an tionscadal AI4T

Intleacht Shaorga (IS)

Cad is Intleacht Shaorga nó IS ann, agus cad iad na himpleachtaí do mhúinteoirí agus scoláirí?

Maidir leis an méadú le déanaí ar dhioscúrsa poiblí faoi IS agus IS san Oideachas, tá iniúchadh á dhéanamh ag go leor múinteoirí ar na deiseanna agus dúshláin a chuirtear i láthair.

Anseo, tá sé mar aidhm againn roinnt príomh-eolais agus acmhainní a chur ar fáil chun cabhrú le do thuiscint ar an bpríomh-ábhar seo agus cuid dár n-obair sa réimse seo a chur i láthair.

IS Mínithe. Cad is IS ann?

Ceann de na céad dhúshlán do mhúinteoirí ná tuiscint a fháil ar cad atá i gceist againn agus muid ag caint faoi IS agus téarmaí a úsáidtear go minic, ar nós córais mholta agus IS ghiniúnach.

San Aoi-alt seo leis an Dr. Robert Ross, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, soiléiríonn sé cuid den téarmaíocht seo agus déanann sé forbairt IS inár saolta le 30 bliain anuas a phleanáil. Ó IS i gcuardach idirlín agus moltaí táirge go aithint cainte agus feithiclí neamhspleácha, cuireann an t-alt seo múinteoirí ar an eolas faoi thionchar IS inár saolta Léigh tuilleadh.

Tionscadal AI4T

Agus tuilleadh fadbhreathnaitheachta agus taighde ar fhaire na fáistine ag tabhairt le fios go bhfuil tionchar na hIntleachta Saorga ar an Oideachas ag dul i méid, chuamar i bpáirt le Tionscadal Eorpach sa bhliain 2021 faoi stiúir Aireacht Oideachais na Fraince. Tionscnamh trí bliana atá maoinithe ag Erasmus+ is ea an tionscadal ‘Intleacht Shaorga do agus le Múinteoirí’ (AI4T), ina ndéantar iniúchadh ar intleacht shaorga a chuimsiú i dtaithí oideachais ag leibhéal bunscoile agus meánscoile.

Téacsleabhar

Príomh-thoradh amháin a bhí ag an tionscadal seo ná forbairt téacsleabhair a bhaineann go sainiúil le ról an mhúinteora.

Téann an téacsleabhar i ngleic leis an méid seo a leanas agus tuilleadh

  • Cén fáth ar cheart a fhoghlaim faoi IS mar oideoir
  • An t-éiceachóras eolais
  • An fhoghlaim a bhainistiú- Córais sonraí agus bainistíochta foghlama
  • Foghlaim phearsantaithe
  • Ag éisteacht, ag labhairt agus ag scríobh le IS

Chun rochtain a fháil ar an téacsleabhar oscailte seo, tabhair cuairt ar https://www.ai4t.eu/textbook/.

Foghlaim Ghairmiúil

I mí na Samhna 2022, tugadh cuireadh do mhúinteoirí iar-bhunscoile Mata agus Teanga suim a léiriú páirt a ghlacadh i gclár foghlama gairmiúil chun múinteoirí a thacú agus iniúchadh á dhéanamh acu ar an gcaoi ar féidir le huirlisí Intleachta Saorga tacaíocht a thabhairt do fhoghlaim an scoláire agus é a fheabhsú sna hábhair sin.

Le linn an Earraigh 2023, ghlac múinteoirí páirt i bhfoghlaim ghairmiúil agus áiríodh leis sin rannpháirtíocht le MOOC, laethanta seolta agus athbhreithnithe, cruinnithe gréasáin éascaithe agus uirlis IS a chur i bhfeidhm. Tá torthaí an chláir mar chuid den phróiseas meastóireachta tionscadail agus tabharfaidh sé eolas d’fhorbairt gairmiúil amach anseo.

Cleachtadh Múinteora

Mar chuid de AI4T agus ar bhonn indibhidiúil, tá iniúchadh á dhéanamh ag múinteoirí ar uirlisí giniúnacha a úsáid, ar nós ChatGPT3 chun a gcleachtas sa seomra ranga a thacú. Sa chonair foghlama Scoilnet seo, roinn múinteoir Mark Delahunty conas atá an uirlis seo in úsáid aige faoi láthair. https://www.scoilnet.ie/learning-path/ref/21527/.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin tionscadal agus acmhainní úsáideacha, tabhair cuairt ar https://www.ai4t.eu/

Treoirlínte do Mhúinteoirí

Treoirlínte eiticiúla an AE le haghaidh IS a úsáid sa Mhúinteoireacht & Foghlaim

Tá sé mar aidhm ag treoirlínte eiticiúla an AE do IS sa mhúinteoireacht agus san fhoghlaim dhá chuspóir a chur ar fáil: ar an gcéad dul síos, oideoirí a chabhrú le féidearthachtaí IS a thuiscint laistigh den réimse oideachais, agus ar an dara dul síos, na rioscaí féideartha a bhaineann lena húsáid a chur in iúl. Déantar na treoirlínte seo chun oideoirí a chumasú, ag cur ar a gcumas idirghníomhú le córais IS ar bhealach dearfach, géarchúiseach agus freagrach go heiticiúil, agus ar an mbealach sin, leas iomlán a bhaint as cumais IS.

Íoslódáil na Treoirlínte eiticiúla le haghaidh IS a úsáid sa Mhúinteoireacht & Foghlaim.

Treoir do IS ghiniúnach san oideachas agus taighde

Tá sé mar aidhm ag an gcéad treoir domhanda ar IS ghiniúnach de chuid EOECNA tacú le tíortha gníomhaíochtaí láithreacha a chur i bhfeidhm, beartais fhadtéarmacha a phleanáil agus cumas daonna a fhorbairt chun fís dírithe ar an duine maidir leis na teicneolaíochtaí nua seo a chinntiú. Is é cuspóir na treorach a chinntiú go n-éiríonn le IS ghiniúnach ina huirlis a mbaineann múinteoirí fíor-leas aisti agus a chumasaíonn múinteoirí, foghlaimeoirí agus taighdeoirí.

Íoslódáil an Treoir do IS Ghiniúnach san Oideachas agus Taighde.

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.